TAO

TAO, táo ngoại nhập, giá trị dinh dưỡng của táo